หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมและสรุปผลการดำเนินงาน
ประชุมและสรุปผลการดำเนินงาน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-24 12:43:41

            วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมบุคลากร ของโรงเรียน โดยช่วงเช้าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ความเชื่อ การทำงานร่วมกัน ที่จะพัฒนานักเรียนและโรงเรียน ก้าวไปสู่สากล โดยรศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ และช่วงบ่ายเป็นการสรุปการดำเนินโครงการ