หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สรุปผลการดำเนินงานตาม Roadmap
สรุปผลการดำเนินงานตาม Roadmap

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-24 12:36:17

          วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้สรุปผลการดำเนินงานตาม Road Map ในการจัดการเรียนการสอนในรอบปีที่ผ่านมาให้แก่ คณะผู้บริหาร โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ และ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ในโรงเรียน ร่วมให้ความคิดเห็นและระดมความคิดในการพัฒนานักเรียนตาม Road Map ที่ได้วางไว้