หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑๔
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑๔

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-16 18:50:56

        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖. ๓๐ น. ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น

        ๑. เด็กหญิงธัญญรัญญ์ ธนวัตเธียรสิน มัธยมศึกษาปีที่ ๒

        ๒. เด็กชายนาวี รังสิกลัส มัธยมศึกษาปีที่ ๒

        ๓. เด็กชายกันตพัฒน์ ศิริบุญเรือง มัธยมศึกษาปีที่ ๓
อาจารย์นัฐปภัสร์ ทับแอน เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

       ๑. นางสาวณัฐนิชา เมืองชู มัธยมศึกษาปีที่ ๕

       ๒. นายจิรัฏฐ์ เตชะวิเชียร มัธยมศึกษาปีที่ ๖

       ๓. นายกฤติน ศุขสถาน มัธยมศึกษาปีที่ ๖

อาจารย์นิติ อร่ามเรืองสกุล เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย