หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการประกวดเรียงความ และประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา
โครงการประกวดเรียงความ และประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:29

โครงการประกวดเรียงความ และประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา

หลักการและเหตุผล

                การเขียนเรียงความ เป็นงานเขียนที่ผู้เขียนมุ่งถ่ายทอดเรื่องราว ความคิด ทัศนคติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยสำนวนภาษาที่เรียงขึ้นอย่างมีลำดับขั้นตอน ประกอบด้วยข้อความหลายย่อหน้า มีชื่อเรื่องชัดเจน ในการเขียนเรียงความผู้เขียนจะต้องมีการวางโครงเรื่อง ค้นคว้าหาข้อมูลและจัดเรียงลำดับความคิดให้สัมพันธ์กับหัวเรื่อง สำหรับการเขียนเรียงความนี้ ยังเป็นพื้นฐานของการเขียนที่สามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการเขียนในรูปแบบอื่น เช่น การเขียนจดหมาย การเขียนนิยาย หรือการเขียนบันทึกต่างๆ ซึ่งใช้หลักการของการเขียนเรียงความ และเป็นศิลปะการเขียนร้อยแก้วอย่างหนึ่งที่ต้องมีหลักการและวิธีเขียนเพื่อให้เรียงความที่เขียนนั้นมีความสละสลวยของภาษา และน่าอ่าน สื่อความหมายได้ตรงตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ ความคิด และความรู้สึกที่แสดงออกถึงการเห็นคุณค่าของพุทธศาสนา และการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักธรรมในพุทธศาสนา โดยถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาด จัดได้ว่าเป็นการประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ควบคู่กันอย่างสอดคล้อง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทักษะการเขียนเรียงความ และการวาดภาพ ที่เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาและสื่อความคิดออกมาเป็นภาษาเขียน ภาษาภาพ ที่สมบูรณ์ ถูกต้อง สละสลวย รวมถึงเพื่อเป็นแนวทางขยายไปสู่การฝึกฝนทักษะด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการฟัง การพูด และการอ่านที่ดีและมีประโยชน์ได้ต่อไป

วัตถุประสงค์

        ๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถทางภาษาไทยให้ปรากฏต่อสาธารณชน    

        ๒.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าในด้านการศึกษาและนำมาพัฒนาทักษะด้านการเขียนเรียงความของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

        ๓. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิชาภาษาไทย ร่วมกันพัฒนาตนด้านภาษาและสื่อความคิดออกมาเป็นภาษาเขียนที่สมบูรณ์สละสลวย และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

        ๔. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถทางการวาดภาพให้ปรากฏต่อสาธารณชน

        ๕. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาและดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักธรรมในพุทธศาสนา

ผู้ดำเนินโครงการ

                ๑. มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)                              
                ๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

กลุ่มเป้าหมาย

                ๑. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

               ๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

วิธีการดำเนินการ

                ๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ      
                ๒.  จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ    
                ๓.  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประสานงานตามโครงการ              
                ๔.  จัดทำระเบียบการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน        
                ๕.  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยังโรงเรียนต่างๆ เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน              
                ๖.  ดำเนินการแข่งขันตามกำหนดการ          
                ๗.  ประกาศผลและจัดพิธีมอบรางวัล            
                ๘.  สรุปและประเมินผลโครงการ

 

วัน / เวลา / สถานที่จัดการแข่งขัน

                แข่งขันในวันศุกร์ที่  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.(รายละเอียดดังกำหนดการ)  ณ ห้องประชุมพณิชยกุล อาคาร ๑๔ (ชั้น ๔)


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครได้ที่นี่ โครงการประกวดเรียงความ-วาดภาพชิงทุนการศึกษา62-ส่งร.ร.n.pdf