หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตารางสอบ TU-SET ระดับ ม.1 - ม.3 English Program
ตารางสอบ TU-SET ระดับ ม.1 - ม.3 English Program

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:29:19

           ด้วยโครงการภาคภาษาอังกฤษโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะจัดโครงการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๒ ตามในปฏิทินวิชาการของโรงเรียน ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งสิ้น ๑๘๔ คน  ประกอบด้วย

           ๑. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  จำนวนนักเรียน  ๖๘  คน

           ๒. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  จำนวนนักเรียน  ๕๗  คน

           ๓. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  จำนวนนักเรียน  ๕๙  คน

           ซึ่งการสอบครั้งนี้จะใช้แบบทดสอบตามมาตรฐานทางภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาธรรมศาสตร์หรือ TU-SET เหมือนดังทุกปีที่เคยจัดสอบมา โดยใช้ห้องเรียนอาคาร ๑๒ โครงการภาคภาษาอังกฤษ เป็นสถานที่ในการจัดสอบครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบผลการสอบภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการวัดตนเองและนำไปพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษของนักเรียนในทุกทักษะ ทั้ง ฟัง  พูด  อ่านและเขียน