หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหารนำเสนอการบริหารงาน และการจัดการเรียนการสอนให้แก่สมาชิกในชมรมรวมช่อแก้วสวนสุนันทา
คณะผู้บริหารนำเสนอการบริหารงาน และการจัดการเรียนการสอนให้แก่สมาชิกในชมรมรวมช่อแก้วสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:28:20

        วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ชมรมรวมช่อแก้วสวนสุนันทา ซึ่งเป็นชมรมหนึ่งในสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ตระหนักถึงการยกย่อง เชิดชูเกียรติคุณผู้สูงวัย ในฐานะที่ท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมมายาวนาน อีกทั้งเป็นการรณรงค์สร้างคนในสังคมได้เห็นคุณค่า และความสำคัญของผู้สูงวัยที่มีศักดิ์ศรี มีภูมิปัญญาความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลัง ได้จัดตั้งชมรมซึ่งในชมรมมีทั้งอดีตคณะผู้บริหาร อาจารย์ ของสวนสุนันทา ไดัจัดประชุมชมรม ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งทางโรงเรียน เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดประชุมชมรม โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการพร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และในวันนี้ ท่านผู้อำนวยการได้นำเสนอการบริหารงาน การจัดการด้านการเรียนการสอน ของโรงเรียนสาธิตฯให้แก่อดีตผู้บริหารและอาจารย์ในชมรมรวมช่อแก้วสวนสุนันทา ได้รับทราบ ซึ่งได้รับการชื่นชมในการนำโรงเรียนสาธิต และถ่ายทอดความรู้ความสามารถที่เคยบริหารงาน ให้แก่ผู้บริหารของโรงเรียน เพื่อสร้างให้โรงเรียนก้าวสู่โรงเรียนชั้นนำให้ได้