หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รร.สาธิต รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2561
รร.สาธิต รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:28:20

             วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2561 เริ่มเวลา 9.00 น. โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 3 ท่าน ได้แก่ รศ.อัจฉรา โพธิยานนท์ ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน และ อาจารย์ ดร.สุพัตรา ปราณี จากนั้นรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนฯ นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนสาธิตฯ และนำเสนอผลงานการดำเนินงานและการประเมินตนเองในปีการศึกษา 2561 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ นำเสนอการสอนแบบบรูณาการ และรองผู้อำนวยการฝ่าย วิชาการ(มัธยม) นำเสนอ Road map ซึ่งในช่วงบ่าย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จะได้สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครูฯ นักเรียน และ อาจารย์