หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นายกสภามหาวิทยาลัยให้โอวาทนักเรียนตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนอาเซียน 2019
นายกสภามหาวิทยาลัยให้โอวาทนักเรียนตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนอาเซียน 2019

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:28:11

         วันที่ 14 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น. ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุนันทา ได้ให้โอวาทนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เป็นตัวแทนของ ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนอาเซียน 2019 กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ เมือง Shijingshan city of Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2562 โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล จำนวน 2 คน และนักเรียนจำนวน 6 คน ซึ่งคัดเลือกจากนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดี และผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ จากอาจารย์ชาวต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของจีน โดยใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูงต่อไปในภายหน้า