หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ค่ายนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
ค่ายนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:47

          วันที่ 22-23 เมษายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการค่ายนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4  เข้าร่วมโครงการค่ายนักเรียนใหม่  บ้านเสธรีสอร์ทแอนด์แคมป์ จังหวัดราชบุรี  โดยมี อาจารย์ระยอง ก้านดอกไม้ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ นักเรียน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิดค่ายนักเรียนใหม่  ตลอดระยะเวลา 2 วัน 1 คืน มีกิจกรรมมากมาย เช่น  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน โดยพระอาจารย์  กิจกรรม walk rally กิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์   กิจกรรมระลึกถึงพระคุณครู และกิจกรรมรับเป็นศิษย์   โดยกิจการรดีๆเหล่านี้  โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อฝึกการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมการอยู่ร่วมกันและส่งเสริมการประพฤติตนเป็นคนดี