หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรสายวิชาการโรงเรียนสาธิตฯ เดินทางฝึกภาษาและดูการสอน ณ Systems Plus College Foundation ประเทศฟิลิปปินส์
บุคลากรสายวิชาการโรงเรียนสาธิตฯ เดินทางฝึกภาษาและดูการสอน ณ Systems Plus College Foundation ประเทศฟิลิปปินส์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:40

       เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562  คณะอาจารย์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 6 ท่าน เดินทางไปฝึกภาษาและดูการเรียนการสอน  ณ  Systems Plus College Foundation ประเทศฟิลิปปินส์  เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 1 เดือน  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก   รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่เล็งเห็นความสำคัญของภาษา และความรู้ใหม่ๆในด้านการสอน เพื่อนำมาพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและพัฒนาความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ จากอาจารย์ที่ได้ไปเรียนรู้ประสบการณ์ในต่างประเทศนำมาพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวสู่สากลต่อไป

ขอขอบคุณ
ภาพถ่าย : อาจารย์พชร  วังมี