หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-11-01 16:58:10

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 เปิดภาคเรียนกิจกรรมเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ (Saturday English Class) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นวันแรก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ร่วมสังเกตการเรียนการสอน ซึ่งในวันนี้ นักเรียนจะได้รับการทดสอบความรู้ก่อนเรียน จากข้อสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลกับอาจารย์ชาวต่างชาติ พร้อมทั้งจะได้รับใบคะแนนสอบก่อนเรียนทันที