หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นำเสนอผลงาน
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นำเสนอผลงาน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:10

          วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดให้มีการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน โดยมีคณะผู้บริหารของโรงเรียน ร่วมรับฟังและให้ความคิดเห็น ซึ่งทำให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นำความรู้ในการประชุมครั้งนี้ไปพัฒนาต่อยอด เพื่อนำโรงเรียนสาธิตฯ ไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้น