หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการในงาน “คนดีศรีสุนันทา 61”
ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการในงาน “คนดีศรีสุนันทา 61”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:10

           วันที่ 28 กันยายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว  ผู้อำนวยการ ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนสาธิต เ เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการในงาน “คนดีศรีสุนันทา 61”  ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น4  โดยในปีนี้  มีบุคลากรของโรงเรียนสาธิต ทั้งหมด 3 ท่าน  ที่เกษียณอายุราชการ    โดยมีอาจารย์พิเศษ 2 ท่านที่สอนเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่โรงเรียนสาธิต  ท่านแรก ผศ.สุวิทย์ สว่างโรจน์  สอนพละศึกษา  สังกัดคณะครุศาสตร์   ท่านที่สอง ผศ.อรวัฒนา  เนียมอุทัย สอนวิชานาฎศิลป์    สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์   ซึ่งทั้งสองท่านอดีตเคยเป็นอาจารย์ประจำที่โรงเรียนสาธิตมาก่อน      และท่านที่ 3  นางสาววรรณี  โสวรรณนีย์    เจ้าหน้าที่คนงาน ประจำโรงเรียนสาธิต