หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการของโรงเรียนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการของโรงเรียนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:10

           ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561 ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 จำนวน 5 ราย โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

           อาจารย์จารุณี   ศุภชาต       ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ระดับประถม

            อาจารย์ภาวิณี   โสระเวช     ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ            ระดับประถม

           อาจารย์สมจิตร  ศรีพนาสณฑ์ ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดับประถม

           อาจารย์มัลลิกา  ปาละโชติ    ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    ระดับมัธยม 

           อาจารย์ภาวิณี   รัตนคอน     ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    ระดับมัธยม