หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการภาคภาษาอังกฤษร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการสอบ TU-SET ให้กับนักเรียน
โครงการภาคภาษาอังกฤษร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการสอบ TU-SET ให้กับนักเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:02

            วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการสอบ TU-SET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (โครงการภาคภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง - พูด อ่าน และเขียน รวมทั้งเพื่อบอกถึงความก้าวหน้าทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน ซึ่งในการนี้ รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยโรงเรียน ได้เข้าร่วมสังเกตการสอบในครั้งนี้ด้วย