หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนสาธิตฯรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสาธิตฯรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-31 19:05:39

          วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ  ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์อัจฉรา โพธิยานนท์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรเมษฐ์  แสงอ่อน  และอาจารย์ ดร.สุพัตรา ปราณี คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ซึ่งโรงเรียนสาธิตฯ ได้ให้คณะกรรมการมาตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2560  โดยคณะกรรมการได้ตรวจสอบตามมาตรฐานทั้ง 4 มาตรฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล   นอกจากการตรวจสอบด้านหลักฐานต่างๆแล้ว  คณะกรรมการยังได้สัมภาษณ์ตัวแทนนักเรียน  ผู้ปกครอง  สมาคมผู้ปกครองฯ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  อาจารย์ และผู้บริหารโรงเรียน  โดยกำหนดการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2561  ซึ่งหลังจากการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแล้ว  คณะกรรมการจะสรุปผลการประเมินให้แก่คณะผู้บริหารได้รับทราบ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ดำเนินการจัดการเรียนศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาที่ดียิ่งขึ้นต่อๆไป