หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯสัญจรโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯสัญจรโรงเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-07-17 11:10:32

       วันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียน โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม โดยจัดประชุมเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้งานบริหาร ในส่วนต่างๆของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งวันนี้มีกิจกรรมพิเศษในการประชุม โดยมีการสัญจรของคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมในส่วนฝ่ายงานต่างๆของโรงเรียน รวมทั้งในห้องเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอน ซึ่งคณะผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในส่วนงานต่างๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ทั้งในด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ให้ได้มากที่สุด