หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนสอบวัดความรู้ SSRU - TEP
นักเรียนสอบวัดความรู้ SSRU - TEP

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-18 00:48:13

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดสอบ SSRU-TEP ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ม.๔-๖ ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการจัดสอบครั้งนี้ โดยวันนี้เป็นการสอบเป็นวันแรก ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้น ม.4/1 , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.5/1 และ ม.5/2 เข้าร่วมการสอบในวันนี้ การสอบนี้เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนด้านทักษะภาษาอังกฤษให้ก้าวทันโลกยุคศตวรรษที่ 21 ตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานยุโรป (CEFR) นอกจากการวัดผลประะมินผลในห้องเรียนของรายวิชาต่างๆ แล้ว ทางโรงเรียนได้ตระหนักและจัดสอบให้นักเรียนได้มีผลสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล เช่น CU-TEP, IELTS, TOEIC, TOEFL เป็นต้น