หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรโรงเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
ประชุมบุคลากรโรงเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-14 16:49:41

ประชุมบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.15 น. ณ ห้องประชุมพณิชยกุล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยารโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ อาจารย์ชูฉกาจ ชูเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ระยอง ก้านดอกไม้ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และ ผศ.ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ชี้แจงการแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรได้รับทราบ