หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕
รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-16 18:39:00

รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕  ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ และการประชุมออนไลน์ผ่านทางระบบ Google Meet

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

????สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ