หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการบริหารงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการบริหารงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-11-16 14:29:40

               วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการบริหารงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน  โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ อาจารย์ชูฉกาจ ชูเลิศ รองผู้อำนวยฝ่ายบริหาร และนางพิมพ์ณัฐชยา นาคสัมปุรณะ รวบรวมและสรุปแนวทางให้กับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเตรียมรับการพลิกโฉมของโรงเรียนสาธิตฯ ตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป