หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนภายใต้มาตรการของการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid 19
ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนภายใต้มาตรการของการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid 19

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-03-12 07:42:43

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดย รศ.ดร. สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร  อาจารย์ และเจ้าหน้าที่  ได้ประชุมวางแผนการเตรียมพร้อมต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนภายใต้มาตรการของการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ด้วยความห่วงใยจากท่านผู้อำนวยการ เพื่อให้การจัดการเรียนการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน  โดยจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ไม่เกิน 25 คนต่อห้องเรียน และมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไปพร้อมกัน  มีการเว้นระยะห่างในห้องเรียน   มีการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียนของทุกวัน  มีการคัดกรองก่อนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน