หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากร
ประชุมบุคลากร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-03-12 07:42:43

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรโรงเรียนเนื่องในการขยายวันจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ เพื่อรับทราบการปฏิบัติราชการในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์  ซึ่งโรงเรียนสาธิตจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

Download