หน้าหลัก > ข่าว > การสมัครและรายละเอียด SD Cover Dance 2020
การสมัครและรายละเอียด SD Cover Dance 2020

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-29 12:06:32


กติกาการประกวด Cover Dance ชิงถ้วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งาน SD Cover Dance 

โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่ 22 ธันวาคม 2563

ณ เวทีหน้าอาคาร 15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

*************************************

ประเภทการแข่งขัน มี 2 ประเภท 

1. การประกวด Cover Dance ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

2. การประกวด Cover Dance ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กติกาการแข่งขัน 

1. รอบ Online Audition 

                  สมัครและอัพโหลดคลิปการเต้น Cover ความยาวไม่เกิน 5 นาที มาที่แบบฟอร์มรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4ธันวาคม2563 โดยเกณฑ์การตัดสินในรอบ Online Audition จะคิดจากคะแนนการโหวตออนไลน์ (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง) และคะแนนจากคณะกรรมการ

**ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 และทาง Facebook โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเว็บไซต์ www.sd.ssru.ac.th2. รอบ Final Stage 

                 วันที่ 15,22ธันวาคม 2563 ณ เวทีหน้าอาคาร 15โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3.ประกาศผลการแข่งขัน 8 มกราคม 2564


4.คุณสมบัติผู้ประกวด 

    1. การประกวด Cover Dance ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กติกา มีดังนี้ 

1. ทีมละ 4 – 8 คน (ชาย/หญิง หรือผสมก็ได้)

2. เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้น

3. มีความสามารถในการเต้น Cover Dance ไม่จากัดศิลปิน

4. เพลงที่ใช้ประกวด โดยใช้เพลงของศิลปินที่ Cover จะเป็นกี่เพลงก็ได้ให้อยู่ในเวลาที่กำหนดและจะต้องมีเพลงบังคับ”ค้างคาวกินกล้วย”อยู่ในการแสดงด้วย 15 วินาที (รอบที่ 2)

5. การแต่งกาย สามารถออกแบบเครื่องแต่งกายได้ตามสไตล์ที่ต้องการหรือเลียนแบบศิลปินได้

6. สามารถใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงได้ (ควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก)

7. ใช้เวลาแสดงทีมละ 5 -8 นาที บวกลบไม่เกิน 1 นาที                                                                     

8. ผู้เข้าประกวดต้องจัดเตรียมเพลงที่จะนาเข้าประกวดเอง อยู่ในรูปแบบของ Audio CD หรือ Audio Usb(และส่ง Audio CD ในระหว่างรายงานตัว)

9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อสิ้นสุด

   2. การประกวด Cover Dance ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กติกา มีดังนี้

1. ทีมละ 4 – 8 คน (ชาย/หญิง หรือผสมก็ได้)

2. เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น

3. มีความสามารถในการเต้น Cover Dance ไม่จากัดศิลปิน

4. เพลงที่ใช้ประกวด โดยใช้เพลงของศิลปินที่ Cover จะเป็นกี่เพลงก็ได้ให้อยู่ในเวลาที่กำหนดจะต้องมีเพลงบังคับ”ค้างคาวกินกล้วย”อยู่ในการแสดงด้วย 15 วินาที (รอบที่ 2)

5. การแต่งกาย สามารถออกแบบเครื่องแต่งกายได้ตามสไตล์ที่ต้องการหรือเลียนแบบศิลปินได้

6. สามารถใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงได้ (ควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก)

7. ใช้เวลาแสดงทีมละ 5 -8 นาที บวกลบไม่เกิน 1 นาที

8. ผู้เข้าประกวดต้องจัดเตรียมเพลงที่จะนาเข้าประกวดเอง อยู่ในรูปแบบของ Audio CD หรือ Audio Usb(และส่ง Audio CD ในระหว่างรายงานตัว)

9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อสิ้นสุด

5.หลักเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสินรอบ Online Audition (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เกณฑ์ มีดังนี้

            1.คะแนนจากการโหวด 50%

            2.คะแนนจากกรรมการ 50%

2.1 ทักษะการเต้น, ระเบียบร่างกาย และความพร้อมเพรียง 20% (Additive Score)

2.2 การถ่ายทอดอารมณ์และบุคลิกภาพของนักแสดง 10% (Additive Score)

2.3 ความคิดสร้างสรรค์ 5% (Additive Score)

2.4 เครื่องแต่งกาย 5% (Additive Score)

2.5 ภาพรวมการแสดง 5% (Additive Score)

2.6 การรักษาเวลา 5% (Deductive Score

6.หลักเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสินรอบ Final Stage (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เกณฑ์ มีดังนี้

1. ทักษะการเต้น, ระเบียบร่างกาย และความพร้อมเพรียง 25% (Additive Score)

2. การถ่ายทอดอารมณ์และบุคลิกภาพของนักแสดง 20% (Additive Score)

3. ความคิดสร้างสรรค์ 15% (Additive Score)

4. เครื่องแต่งกาย 15% (Additive Score)

5. ภาพรวมการแสดง 10% (Additive Score)

6. การให้ความบันเทิงผู้ชม 10% (Additive Score)

7. การรักษาเวลา 5% (Deductive Score)

รางวัล มี 3 รางวัล (ทั้ง 2 ประเภท เหมือนกัน)

รางวัลที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและใบประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 2 ได้รับใบประกาศนียบัตรผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัลที่ 3 ได้รับใบประกาศนียบัตรผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                                                                                                         

7. ขอรับเอกสาร/ใบสมัคร

1. ห้องกิจการนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ฝ่ายมัธยม)

2. สมัครออนไลน์

8. วัน เวลา รับสมัคร 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่4 ธันวาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

9. สถานที่รับสมัคร 

ห้องกิจการนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ฝ่ายมัธยม)

10.ผู้รับผิดชอบโครงการ

            คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(กน63)


Downlod  กติกาการประกวด cover dance 63.pdf