หน้าหลัก > ข่าว > ตีพิมพ์/นำเสนอ บทความวิจัย
ตีพิมพ์/นำเสนอ บทความวิจัย

อาจารย์ณัฐวุฒิ จิโนวัฒน์ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความ “เรื่อง Fostering Critical Writing Excellence: Leveraging Google Gemini and Collaborative Online Writing with Google Docs” โดยบทความนี้จะได้รับการตีพิมพ์ในรูปแบบ “Book Chapter"
ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ณัฐวุฒิ จิโนวัฒน์  ในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศ ...
2024-06-11 23:34:59
ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ณัฐวุฒิ จิโนวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาไทย ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ “Scopus Q1 Top 5 “
ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ณัฐวุฒิ จิโนวัฒน์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ...
2024-05-08 15:55:29
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ณัฐวุฒิ จิโนวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาไทย ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐาน TCI กลุ่ม 1
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ณัฐวุฒิ   จิโนวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาไทย ที่ได้รับการตีพิมพ์บทควา ...
2023-12-15 22:11:47
อาจารย์ณัฐวุฒิ จิโนวัฒน์ ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยบนฐานข้อมูลสากล SCOPUS Q1 (TOP 10) เรื่อง Revolutionising dual language learning for young learners with the RILCA app: a mobile-assisted approach
ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ณัฐวุฒิ   จิโนวัฒน์ ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยบนฐานข้อมูลสากล SCO ...
2023-11-03 22:21:55
ICBTS 2023 International Academic Multidisciplined Research Conference Zurich, Switzerland 20-22 March 2023
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายมัธยม) ในการนำเสนอผลงานวิจัยร ...
2023-11-03 22:22:23
ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร TCI (กลุ่ม 1) ฉบับภาษาอังกฤษ Journal of Roi Kaensarn Academi ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (2023) : มี.ค. 2566
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์ เพชรงาม อาจารย์กลุ่ม ...
2023-11-03 22:22:23
นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ICBTS 2023 International Academic Multidisciplined Research Conference Zurich, Switzerland 20-22 March 2023
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายมัธยม) ในการนำเสนอผลงานวิจั ...
2023-11-03 22:22:48
ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร TCI (กลุ่ม 2) Journal of MCU Nakhondhat ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (2023) : มี.ค. 2566 เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เสาวณี  ก้านดอกไม้ อาจารย์กลุ ...
2023-11-03 22:22:48
ข่าวย้อนหลัง