หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิต แข่งขันทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับมัธยมศึกษา
กองทัพอากาศ โดยศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ร่วมกับโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และกรมกิจการพล ...
2020-11-25 10:35:17
ประชุมชี้แจงการเข้าฝึกสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรีียน พร้อมด้วยคณะผู้บริห ...
2019-10-07 15:27:47
เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยฝ่ายกิจการนักเรียนจัดการเลื ...
2019-10-07 15:27:33
นักเรียนสอบได้คะแนนสูงสุด ในการวัดความรู้ Post test กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ (Saturday English Class)
      เมื่อเสาร์วันที่ 26 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา จากกิจกรรมการเรียนการสอน Saturday Eng ...
2019-10-07 15:27:33
ตัวแทนนักเรียนให้สัมภาษณ์กับทางเพจ Echo เกี่ยวกับการศึกษา
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้สัมภาษณ์ ...
2019-10-07 15:27:33
รับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนเข้า ...
2019-10-07 15:27:33
โครงการอบรมพัฒนามารยาทในการรับประทานอาหารสากล
วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนามารยาทในการรับประทาน ...
2019-10-07 15:27:26
คณะผู้บริหารมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นตัวแทน ผู้อำ ...
2019-10-07 15:27:26
บรรยากาศการสอบกลางภาค 2/2561
บรรยากาศการสอบกลางภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ ...
2019-10-07 15:27:26
โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมใจช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอัคคีภัย
         วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2019-10-07 15:27:26
ข่าวปัจจุบัน