หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าววิชาการ > รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจำห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจำห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-08 09:38:57รายชื่อาจารย์ที่ปรึกษาประจำห้องเรียนระดับชั้น / ห้องเรียน

  อาจารย์ที่ปรึกษา

ม.1/1 (EP)

อาจารย์นัฐปภัสร์ ทับแอน

ม.1/2 (EP)

อาจารย์พรสิรินทร์ หาเรือนทรง

ม.1/3

อาจารย์เพ็ญนภา หมีโต

ม.1/4

อาจารย์เสาวณี ก้านดอกไม้

ม.1/5

อาจารย์ชนกนาถ แสงทอง

ม.2/1 (EP)

อาจารย์ชลธิชา เก็นซ์

ม.2/2 (EP)

อาจารย์จารุวัลย์ พิมพ์ผนวช

ม.2/3

อาจารย์เกียรติภูมิ พาชื่น

ม.2/4

อาจารย์อารยา พักละ

ม.2/5

อาจารย์อริสา สินธุ

ม.3/1 (EP)

อาจารย์ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง

ม.3/2 (EP)

อาจารย์สุนิสา เป็งมณี

ม.3/3

อาจารย์ศิริพรรณ คล้ายคลึง

ม.3/4

อาจารย์รุ่งทิวา พงษ์จําปา

ม.3/5

อาจารย์ธราพงษ์  ทองกระจ่าง

ม.4/1 (EP)

อาจารย์จามร สิริกรรณะ

ม.4/2 (EP)

อาจารย์จามร สิริกรรณะ

ม.4/3

อาจารย์ยุทธนา รัตนสุวรรณ

ม.4/4

อาจารย์ ดร.ภาวิณี รัตนคอน

ม.4/5

อาจารย์ศราวุฒิ แย้มดี

ม.4/6

อาจารย์กิตติพงษ์ เสนาะสรรพ

ม.5/1 (EP)

อาจารย์นวลมรกต ทวีทอง

ม.5/2 (EP)

อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์ เพชรงาม

ม.5/3

อาจารย์ณัฏฐาภรณ์ ศรีชนะ

ม.5/4

อาจารย์ปิยะพงษ์ ทวีพงษ์

ม.5/5

อาจารย์วรรณา หกประเสริฐ

ม.5/6

อาจารย์นิติ อร่ามเรืองสกุล/อาจารย์จาง เชา

ม.6/1 (EP)

อาจารย์อัจฉรา วงศ์สุวรรค์

ม.6/2 (EP)

อาจารย์สมบัติ อุทาวัน

ม.6/3

อาจารย์นํ้าผึ้ง ชูเลิศ

ม.6/4

อาจารย์มัลลิกา ปาละโชต

ม.6/5

อาจารย์พชร วังมี / อาจารย์เมย์ธาวีย์  ศักดิ์ศิษฎ์พิพัฒน์