หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวทั่วไป > ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-17 22:55:41

                 ด้วยคณะกรรมการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้หมดวาระลง ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพ.ศ.2564  ข้อ 9 ให้โรงเรียนสาธิตมีคณะกรรมการอำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงได้ออกประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้ได้คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันและเปิดรับสมัครกรรมการผู้แทนอาจารย์ และเปิดเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฏาคม 2564 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซค์ของโรงเรียน และส่งใบสมัครได้ที่ e-mail : pimnatchaya.na@ssru.ac.th หรือจัดส่งที่ห้องธุรการโรงเรียนสาธิตฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม

Download เอกสาร

หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdf
วิธีการสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิต.pdf
แบบเสนอชื่อกรรมการอำนวยการ-ประเภทผุ้ทรงคุณวุฒิ.doc
ใบสม้ครกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิต-ประเภทผุ้แทนอาจารย์.docx