อาจารย์


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


อาจารย์ภาคภูมิ  คล้ายทอง

อาจารย์จารุวัลย์  พิมพ์ผนวก

อาจารย์ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อาจารย์น้ำผึ้ง  ชูเลิศ

อาจารย์ณัฏฐาภรณ์  ศรีชนะ

อาจารย์อลงกต  วงศ์ศรียา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

อาจารย์สุณิสา  เป็งมณี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


อาจารย์มัลลิกา  ปาละโชติ
อาจารย์ภาวิณี  รัตนคอน
อาจารย์เพ็ญนภา  หมีโต
อาจารย์ปัทมาภรณ์  แก้วคงคม
อาจารย์ยุทธนา  รัตนสุวรรณ
อาจารย์อริยพล  วิจาลักษณ์

อาจารย์ปิยะพงษ์  ทวีพงษ์

อาจารย์ชลธิชา  เก็นซ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจารย์อัจฉรา  วงศ์สวรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


อาจารย์พรสิรินทร์  หาเรือนทรง
อาจารย์นัฐปภัสร์  ทับแอน
อาจารย์นิติ  อร่ามเรืองสกุล
อาจารย์เมธาวีย์  ศักดิ์ศิษฏ์พิพัฒน์
อาจารย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Mr.Chang  Chao
อาจารย์กิตติพงษ์  เสนาะห์สรรพ์

Mr.Johan  Andeas  Park

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Mr. Warneck  Antoine

Mr. Andreas  Santen

Miss Jovana  Cvetkovic

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอาจารย์ศิริพรรณ  คล้ายคลึง

อาจารย์สมบัติ  อุทาวัน

อาจารย์วรรณา  หกประเสริฐ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อาจารย์ชนกนาถ  แสงทอง

อาจารย์อารยา  พักละ


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาอาจารย์อริสา  สินธุ

อาจารย์สุวิทย์  สว่างโรจน์

อาจารย์เสาวณี  ก้านดอกไม้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพอาจารย์ศราวุฒิ  แย้มดี

อาจารย์ณัฐสันต์  สินธุชัยภาคเสรี

อาจารย์สาวิตรี  ผิวงาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะอาจารย์รุ่งทิวา  พงษ์จำปา

อาจารย์ธราพงษ์  ทองกระจ่าง

อาจารย์เกียรติภูมิ  พาชื่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ผศ.อรวัฒนา  เนียมอุทัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาจารย์พชร  วังมี

อาจารย์จามร  สิริกรรณะ

อาจารย์สุมิตรา  สุวรรณ์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู