สมาคมผู้ปกครองและครู
คุณอภิสันห์  เย็นบุญส่ง

จิระนันท์  สุทธรัตน์

ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาน.ท.  กัปตัน  ดร.  กำพล  ภิญโญกุล

นตำรวจโท  อดุลย์  กุลอาบ

ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคุณยุกตวดี  ธนาคม

คุคุณวราภรณ์  มานะตั้งสกุลกิจ

ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผศ. รวีวรรณ  ศรีเพ็ญ.ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา