คณะผู้บริหาร


คณะผู้บริหารฝ่ายประถม


อาจารย์อรัญ  สัมดี

อาจารย์สามารถ  แสงน้อย

อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน


รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.ภัทรา  อุ่นทินกร

อาจารย์เพชรพนม  จิตมั่นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ


ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

คณะผู้บริหารฝ่ายมัธยม


อาจารย์ชูฉกาจ  ชูเลิศ

อาจารย์สุดารัตน์  ศรีมา

อาจารย์ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

อาจารย์ระยอง  ก้านดอกไม้

อาจารย์สุชาติ  นิลสำราญจิต

อาจารย์ ดร.ภูวิชญ์  งิ้วลาย

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน


รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โครงการภาคภาษาอังกฤษ


รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โครงการภาคภาษาอังกฤษ

อาจารย์นันทินี  นักดนตรี

อาจารย์โสภาพรรณ  เวชากุล

อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์  เพชรงาม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนและวัดผล


ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวิชาการ


ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โครงการภาคภาษาอังกฤษ


อาจารย์นวลมรกต  ทวีทอง

อาจารย์ปัทมาภรณ์  แก้วคงคาผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
โครงการภาคภาษาอังกฤษ


ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ