หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดแสดงโครงงานนวัตกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดแสดงโครงงานนวัตกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-16 12:35:22

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดแสดงโครงงานนวัตกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีและวิชาวิทยาการคำนวณ ดำเนินการสอนโดย อ.เกียรติภูมิ  พาชื่น และ อ.สาวิตรี  ผิวงาม เพื่อให้นักเรียนได้นำเสนอโครงงานด้านนวัตกรรมที่นักเรียนได้สร้างสรรค์ขึ้น โดยมีอาจารย์ประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน ในการนี้ รศ.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับคณะผู้ปกครองได้เข้าร่วมสังเกตการจัดกิจกรรมแสดงผลงาน โครงงานนวัตกรรมในครั้งนี้ด้วย