หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล"
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-17 21:12:25

โรงเรียนสาธิต พลิกโฉมสู่ยุคดิจิทัล

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น.  รองศาสตราจารย์  ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล"  ให้กับบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับฟัง 

ผู้บริหารโรงเรียนสาธิต ซึ่งนำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว  มีความพร้อมในการพลิกโฉมโรงเรียนสาธิต ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า  "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถานศึกษาคุณภาพชั้นนำสู่สากล"  ทุกห้องเรียนใช้ระบบการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ให้มากที่สุด นักเรียนทำข้อสอบและกิจกรรมผ่านระบบดิจิทัล ลดการใช้กระดาษ และปรับเปลี่ยนการทำเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป