หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ
ประชุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-11-16 16:33:58


                  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยให้ความรู้เกี่ยวกับทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนนักเรียนสู่ความเป็นสากล นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ให้โอวาทและความรู้แก่นักเรียนในการเรียนต่อต่างประเทศ รวมทั้งอาจารย์ ดร.ภูวิชญ์ งิ้วลาย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โครงการภาคภาษาอังกฤษ ,อาจารยนวลมรกต ทวีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โครงการภาคภาษาอังกฤษ และอาจารย์พชร วังมี อาจารย์ฝ่ายแนะแนว ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับทุนการศึกษากต่อต่างประเทศและแนวทางการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน เพื่อขับเคลื่อนนักเรียนสาธิตฯสู่ความเป็นสากลต่อไป