หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิต แสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิต แสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-12 15:57:09

                  คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิต แสดงความยินดีแด่  รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์  เนื่องในโอกาสได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download