หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-18 16:27:10

           เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมใหญ่ (๔-๒๐๑) อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม