หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมผู้บริหารโรงเรียนและประชุมถ่ายทอดนโยบายลงสู่การปฏิบัติให้ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนและประชุมถ่ายทอดนโยบายลงสู่การปฏิบัติให้ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-21 21:31:49

               วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคาร 15 และประชุมถ่ายทอดนโยบายลงสู่การปฏิบัติ  ได้แก่ นโยบายด้านบุคลิกภาพและการแต่งกาย  กำหนดให้บุคลากรยึดเป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคณะและมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม