หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สรุปผลการประเมินโรงเรียนสาธิตฯ ได้ระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม”
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สรุปผลการประเมินโรงเรียนสาธิตฯ ได้ระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 15:48:01

             วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้ารับฟังการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา ปี 2562  จากคณะกรรมการประเมิน โดยผลการประเมินได้รับการประเมิน ระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ