หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการพัฒนาโรงเรียนสาธิตและการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง Roadmap
       วันที่ 9 และ 10 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโ ...
2019-05-15 18:52:51
บุคลากรร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะ อารมณ์ สังคม และการทำงานเป็นทีม
          วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะ อารมณ์ ...
2019-05-15 17:13:11
บุคลากรอบรม “การดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู”
         วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 อาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการสถาบันสร้ ...
2019-05-15 16:40:52
อธิการบดีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ”
            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเสริมสร ...
2019-05-15 16:04:48
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562เปิดเรียนวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562ระดับชั้นโครงการความเป็ ...
2019-05-17 18:09:00
ประชุมชี้แจงการเข้าฝึกสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรีียน พร้อมด้วยคณะผู้บริห ...
2019-05-16 16:30:48
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั ...
2019-05-15 16:09:09
นักเรียนสาธิตฯ ดูการสอน วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษานครปฐม ม.สวนสุนันทา
         วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยร ...
2019-04-29 15:39:19
อาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อ “Decision Making by Existential”
        อาจารย์พชร  วังมี  อาจารย์แนะแนว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภั ...
2019-04-29 14:46:58
ข่าวย้อนหลัง