หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > กิจกรรมขนมหน้าตัดดิน
กิจกรรมขนมหน้าตัดดิน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-12-03 11:19:04

กิจกรรม การจัดการเรียนการสอน รายวิชา วิทยาศาสตร์ 3 (ว22101)
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ผู้สอน  
อาจารย์ปัทมา  แก้วคงคา
และ นางสาวสุทธิดา  เพชรนารายณ์
อาจารย์ประจำกลุ่มสาระกาเรียนรู้วิทยาศาสตร์