หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > การทดลองการตอบสนองของพารามีเซียม
การทดลองการตอบสนองของพารามีเซียม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-01-09 18:05:59

สื่อการสอนพัฒนาผู้เรียน  : Stop-motion animation
วิชาชีววิทยา เรื่อง พฤติกรรมของสัตว์   ปีการศึกษา 2562 

ผู้สอน อาจารย์ ดร.ภาวิณี รัตนคอน 

จัดทำโดย 

นายรณกฤต  ศรีบุญรอด        ม.6/4
นายไพวิชญ์  ใจกิจสุวรรณ       ม.6/4
นายธัญญ์  เติมทานาม           ม.6/4
นายประธาวัฑฒ์  สมันตเวคิน     ม.6/4
นายภควัต  โชติวุฒิ              ม.6/4