อาจารย์ โครงการภาคภาษาอังกฤษ


รายชื่ออาจารย์ โครงการภาคภาษาอังกฤษ English Program 

อาจารย์สุชาติ  นิลสำราญจิต
(รองผู้อำนวยการ โครงการภาคภาษาอังกฤษ)
http://elsd.ssru.ac.th/suchat_ni
อาจารย์ ดร.ภูวิชญ์  งิ้วลาย
(รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โครงการภาคภาษาอังกฤษ)
http://elsd.ssru.ac.th/phuwitch_ng/
อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์  เพชรงาม
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โครงการภาคภาษาอังกฤษ)
http://elsd.ssru.ac.th/bualak_na
อาจารย์นวลมรกต  ทวีทอง
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โครงการภาษาอังกฤษ)
http://elsd.ssru.ac.th/nualmorakot_ta/อาจารย์นัฐปภัสร์  ทับแอน
http://elsd.ssru.ac.th/nathpapas_ta/
อาจารย์ชลธิชา  เก็นซ์
http://elsd.ssru.ac.th/chonthicha_ge/
อาจารย์อัจฉรา  เอกสมบูรณ์ วงษ์สวรรค์
http://elsd.ssru.ac.th/ajchara_vo/อาจารย์สมบัติ  อุทาวัน
http://elsd.ssru.ac.th/sombat_ut/
อาจารย์สุณิสา  เป็งมณี
http://elsd.ssru.ac.th/sunisa_pe
อาจารย์จามร  สิริกรรณะ
http://elsd.ssru.ac.th/jarmon_si/อาจารย์จันทิราภา  อัศวโชคปัญญา
ดร.ธนโรจน์  เลิศบุศรา
ลักษณ์http://elsd.ssru.ac.th/thanaroj_le
ดร.ธัญนีย์  เลิศบุศราลักษณ์
http://elsd.ssru.ac.th/tanyanee_leดร.เทพรัตน์  ลีลาสัตตรัตนกุล
อาจารย์ฉัตรวี  อินทรบุญสม
นพดล  ธารน้ำทิพย์
ดาริกา  ภักดีกุล
ภัททิยา  พินิจค้า
Mr. Michael Butler

Mr. Antione Benjamin