อาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565


ม.1/1 (EP)

อาจารย์ชลธิชา เก๊นซ์

ม.1/2 (EP)

อาจารย์นวลมรกต ทวีทอง

ม.1/3

อาจารย์กิตติธัช  จรัสเลิศวงศ์
อาจารย์ปัทมาภรณ์  แก้วคงคา

ม.1/4

อาจารย์อริสา สินธุ

ม.1/5

อาจารย์เกียรติภูมิ พาชื่น

ม.2/1 (EP)

อาจารย์กานต์ธิดา  เหมือนสุดใจ
อาจารย์โสภาพรรณ  เวชากุล

ม.2/2 (EP)

อาจารย์สุนิสา เป็งมณี

ม.2/3

อาจารย์น้ำผึ้ง ชูเลิศ

ม.2/4

อาจารย์ศิริพรรณ คล้ายคลึง

ม.2/5

อาจารย์วัชรวิช  แปลงศรี
อาจารย์นันทินี  นักดนตรี

ม.3/1 (EP)

อาจารย์กุลรดา ชีรนรวนิชย์
อาจารย์ชลธิชา เก๊นซ์

ม.3/2 (EP)

อาจารย์รุ่งทิวา พงษ์จำปา

ม.3/3

อาจารย์เพ็ญนภา หมีโต

ม.3/4

อาจารย์เสาวณี ก้านดอกไม้

ม.3/5

อาจารย์ชนกนาถ แสงทอง

ม.4/1 (EP)

อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์ เพชรงาม

ม.4/2 (EP)

อาจารย์ณัฐวุฒิ  จิโนวัฒน์

ม.4/3

อาจารย์ณัฏฐาภรณ์ ศรีชนะ

ม.4/4

อาจารย์ปิยะพงษ์ ทวีพงษ์

ม.4/5

อาจารย์วรรณา หกประเสริฐ

ม.4/6

อาจารย์ธวัลพร  บุญเซียม

ม.5/1 (EP)

อาจารย์อัจฉรา วงษ์สวรรค์

ม.5/2 (EP)

อาจารย์สมบัติ อุทาวัน

ม.5/3

อาจารย์มัลลิกา ปาละโชติ

ม.5/4

อาจารย์อริยพล จิวาลักษณ์

ม.5/5

อาจารย์พชร วังมี

ม.5/6

อาจารย์จาง  จวิน

ม.6/1 (EP)

อาจารย์นงค์นภา อาจทวีกูล

ม.6/2 (EP)

อาจารย์จามร สิริกรรณะ

ม.6/3

อาจารย์ยุทธนา รัตนสุวรรณ

ม.6/4

อาจารย์ ดร.ภาวิณี รัตนคอน

ม.6/5

อาจารย์ศราวุฒิ แย้มดี

ม.6/6

อาจารย์กิตติพงษ์ เสนาะสรรพ์