หน้าหลัก > ข่าว > ตีพิมพ์/นำเสนอ บทความวิจัย > ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร TCI (กลุ่ม 2) Journal of MCU Nakhondhat ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (2023) : มี.ค. 2566 เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล
ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร TCI (กลุ่ม 2) Journal of MCU Nakhondhat ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (2023) : มี.ค. 2566 เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-11-03 22:22:48

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สาวิตรี ผิวงาม อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร TCI (กลุ่ม 2) Journal of MCU Nakhondhat ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (2023) : มี.ค. 2566 เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล