หน้าหลัก > ข่าว > ตีพิมพ์/นำเสนอ บทความวิจัย > ICBTS 2023 International Academic Multidisciplined Research Conference Zurich, Switzerland 20-22 March 2023
ICBTS 2023 International Academic Multidisciplined Research Conference Zurich, Switzerland 20-22 March 2023

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-11-03 22:22:23

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายมัธยม) ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ICBTS 2023 International Academic Multidisciplined Research Conference 

Zurich, Switzerland 20-22 March 2023

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการโรงเรียน และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการดำเนินการจนประสบความสำเร็จ โดยมีอาจารย์เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยดังต่อไปนี้

1. อาจารย์ ดร.ภาวิณี รัตนคอน

2. อาจารย์อริยพล จิวาลักษณ์

3. อาจารย์อลงกต วงศ์ศรียา

4. อาจารย์กิตติพงษ์ เสนาะสรรพ์

5. อาจารย์ศราวุฒิ แย้มดี

6. อาจารย์ณัฐสันต์ สินธุชัยภาคเสรี

7. อาจารย์ณัฐวุฒิ จีโนวัฒน์

8. อาจารย์กิตติธัช จรัสเลิศวงศ์

9. อาจารย์ธวัลพร บุญเซียม

10. อาจารย์กานต์ธิดา เหมือนสุดใจ