หน้าหลัก > ข่าว > ตีพิมพ์/นำเสนอ บทความวิจัย > นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ICBTS 2023 International Academic Multidisciplined Research Conference Zurich, Switzerland 20-22 March 2023
นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ICBTS 2023 International Academic Multidisciplined Research Conference Zurich, Switzerland 20-22 March 2023

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-11-03 22:22:48

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายมัธยม) ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ICBTS 2023  International Academic Multidisciplined Research Conference   

Zurich, Switzerland  20-22 March 2023 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการโรงเรียน และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการดำเนินการจนประสบความสำเร็จ โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยดังต่อไปนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวัฒน์  ศรีสิริวัฒน์  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ดร.สุดารัตน์  ศรีมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ดร.ภูวิชญ์  งิ้วลาย รองผู้อำนวยฝ่ายโครงการภาคภาษาอังกฤษ

ดร.บัวลักษณ์  เพชรงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โครงการภาคภาษาอังกฤษ

อ.ปัทมาภรณ์  แก้วคงคา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อ.นันทินี  นักดนตรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนและวัดผล

อ.นวลมรกต  ทวีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ