หน้าหลัก > ข่าว > ตีพิมพ์/นำเสนอ บทความวิจัย > ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร TCI (กลุ่ม 2) Journal of MCU Nakhondhat ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (2023) : มี.ค. 2566 เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาในการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล
ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร TCI (กลุ่ม 2) Journal of MCU Nakhondhat ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (2023) : มี.ค. 2566 เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาในการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-07-13 22:09:41

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปิยะพงษ์ ทวีพงษ์ อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร TCI (กลุ่ม 2) Journal of MCU Nakhondhat ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (2023) : มี.ค. 2566 เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาในการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล