หน้าหลัก > ข่าว > ตีพิมพ์/นำเสนอ บทความวิจัย > ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร TCI (กลุ่ม 2) Journal of Education Silpakorn University ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2565 เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเร
ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร TCI (กลุ่ม 2) Journal of Education Silpakorn University ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2565 เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-11-03 22:22:48

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภาวิณี รัตนคอน อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยหลัก ร่วมกับ อาจารย์ปัทมาภรณ์ แก้วคงคา และ อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา ผู้ร่วมวิจัย ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร TCI (กลุ่ม 2) Journal of Education Silpakorn University ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2565 เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น