หน้าหลัก > ข่าว > ตีพิมพ์/นำเสนอ บทความวิจัย > ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร TCI (กลุ่ม 2) SIKKHA Journal of Education ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566 เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร TCI (กลุ่ม 2) SIKKHA Journal of Education ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566 เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-11-03 22:22:48

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปัทมาภรณ์ แก้วคงคา อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยหลัก ร่วมกับ อาจารย์ ดร.ภาวิณี รัตนคอน และ อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา ผู้ร่วมวิจัย ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร TCI (กลุ่ม 2) SIKKHA Journal of Education ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566 เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3