หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1 / 2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1 / 2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-22 12:47:29

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 31 โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับความเห็นชอบในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หมวดรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔